Tag: nokia

Déjà vu of Microsoft Windows Phone

22/02/2011

Blog นี้เขียนแบบ Déjà vu เพราะเนื้่อหาใกล้เคียงกันจนสับสน เดี๋ยวจะคอยมาเติมเรื่อยๆถ้าเห็น Déjà vu อะไรเพิ่มเติม โดยเรื่องเริ่มจาก 2 ปีที่แล้วพอดิบพอดี